REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU „Wstąp do Klubu Wrednych Matek”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy spełnią warunki uczestnictwa i jest zwany dalej: „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Aleksander Szabliński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Replika Aleksander Szabliński, ul. Wierzbowa 8, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo, reprezentowane przez Aleksandra Szablińskiego, zwanego dalej: ,,Organizatorem”.
3. Fundatorami nagród są: Organizator oraz VELAVES Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie ( 84-120) ul. Hryniewieckiego 9, oraz Esotiq & Henderson S.A, z siedzibą: 80-771 Gdańsk, ul. Sadowa 8, InOut Pracownia Komunikacji Okopowa 29a/16, 01-059 Warszawa
4. Konkurs trwa od 14.02.2013 do 14.03.2013 r.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
b) nie jest pracownikiem Organizatora oraz firmy VELAVES Sp. z o.o., ESOTIQ & Henderson S.A.
c) do dnia 14.03.2013 r. prześle pocztą na adres: klubwrednychmatek@onet.pl
- odpowiedź na pytanie: Co wg Ciebie daje szczęście matce XXI wieku?
- wypowiedź powinna zawierać od 5 do maksymalnie 10 zdań.
- w treści maila wpisze swoje: imię, nazwisko, adres konta poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, dane teleadresowe niezbędne do przekazania nagrody oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie wszystkich wskazanych powyżej przesłanek.

§ 3
NAGRODY I ICH PRZYZNANIE
1. Nagrodami w Konkursie są:
a) 1 nagroda I stopnia (I miejsce):
• zaproszenie dla dwóch osób na pobyt w hotelu SPA VELAVES Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie
b) 3 równorzędne nagrody II stopnia (II, III i IV miejsce):
• bon na bieliznę firmy ESOTIQ & Henderson Sp z o.o.
• egzemplarz książki „Blogostan”
• zaproszenie wybrany warsztat podczas Rozwojowego Festiwalu dla Kobiet PROGRESSteron
c) I nagroda III stopnia (V miejsce):
• egzemplarz książki „Blogostan” Joanny Opiat-Bojarskiej
• zaproszenie na wybrany warsztat podczas Rozwojowego Festiwalu dla Kobiet PROGRESSteron
2. Nie ma możliwości zmiany nagród rzeczowych na ich równowartość pieniężną.
3. Nagrody w konkursie przyznaje jury. Jury ustanawia Organizator.
4. Nagrody zostaną przyznane osobom, których odpowiedź na pytanie konkursowe zostanie wybrane przez jury i zakwalifikowane do grupy odpowiednio: jednej najciekawszej odpowiedzi, trzech bardzo dobrych i jednej dobrej odpowiedzi.
5. Organizator odprowadzi od wartości rozlosowanych nagród należny podatek dochodowy zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz złoży wszelkie prawem wymagane deklaracje i dokumenty do właściwego Urzędu Skarbowego.

§ 4
ODBIÓR NAGRODY
1. O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie, a potwierdzeniem przyjęcia nagrody będzie podanie przez Uczestnika adresu na który nagroda zostanie wysłana listem poleconym i za potwierdzeniem odbioru.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 30.03.2013, nagrody zostaną wręczone najpóźniej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników.
1. Osoby nagrodzone nie są uprawnione do żądania zamiany nagrody na inną, bądź odstąpienia nagrody innej osobie.

§ 5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Ewentualne reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane na adres siedziby Organizatora wyłącznie w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie na adres podany w reklamacji.
3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą, powołaną przez Organizatora konkursu, nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
5. Decyzja Komisji Sprawdzającej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystywania swoich danych osobowych do celów Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Jednocześnie ma on prawo do wglądu do nich i ich poprawiania.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień regulaminu z ważnych powodów, w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania konkursu bez podania przyczyn. Informacje w tym zakresie publikowane są na
stronie internetowej Organizatora www.replika.eu.
3. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.replika.eu i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.
4.Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
5. W razie sporów, które mogą powstać na tle stosowania niniejszego regulaminu, a nie mogą zostać rozwiązane polubownie, sądem właściwym miejscowo będzie sąd siedziby Organizatora.

 

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

………………………………………

imię i nazwisko uczestnika

 

przez Wydawnictwo Replika Aleksander Szabliński, ul. Wierzbowa 8, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo na potrzeby organizacji konkursu „Wstąp do Klubu Wrednych Matek”

zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

 

…………………………………

podpis uczestnika

Brak komentarzy.

Brak trackbacków.